Felhasználási feltételek
Általános Szerződési Feltételek,
Felhasználási feltételek
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A honlap működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.gyogyszereszek.com) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.gyogyszereszek.com/felhasznalas
 
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Nordest Pharma Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1134, Budapest, Váci út 47/B (csak levelezés)
A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe – amennyiben eltér a székhely postai címétől: u.a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gyogyszereszek.com
Adószáma: 26182025-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapesti Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 70/ 205 2726
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
 • DiMA.huKft.,
 • székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó
 • Képviselő: Dinkó Tamás Pál és Magos Tamás László ügyvezetők
 • Cégjegyzékszám: 09-09-014017
 • Adószám: 14079665-2-09
 • Ügyfélszolgálati elérhetősége:
  • Link: http://www.dima.hu/ugyfelszolgalat/
  • Telefon: 06-52-322-121
  • Hotline: 06-30-661-3609
  • Mobil: 06-20-577-4182
  • Fax: 06-52-500-312
 
Alapvető rendelkezések:
 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2019. 01. hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
Regisztráció/vásárlás
 1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
A weboldal célja
 1. A gyogyszereszek.com weboldal célja, hogy a gyógyszerellátással kapcsolatos hasznos információkat és tájékoztatásokat juttasson el kizárólagosan a szakmai közönség felé, álláshirdetéseket és patikahirdetéseket jelentessen meg, ezzel is erősítve a gyógyszerészek és asszisztenseik munkaerőpiaci helyzetét.
 2. Tilos a gyűlöletbeszéd és a megfélemlítés.
 3. A megfélemlítés, továbbá mások faji vagy vallási hovatartozására, kultúrájára, nemi irányultságára, nemére vagy személyére vonatkozó, lealacsonyító hozzászólások használata nem megengedett.
 
Üzenőfal
 1. A gyogyszereszek.com üzenőfalat üzemeltet ahol a felhasználók posztokat, videókat, tartalmakat oszthatnak meg a többi taggal, szavazást írhatnak ki és eseményeket hozhatnak létre.
 2. Az üzenőfalon létrehozott és közzétett tartalmakért kizárólagos felelősség a felhasználót illeti, a jogszerűtlen vagy sértő tartalmakért szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal és nem is vonható felelősségre.
 3. Szolgáltató fenntartja a moderálásra vonatkozó jogát, így jogát, hogy bármely megosztott tartalmat így az üzenőfal-bejegyzésekhez érkezett hozzászólásokat is indokolás és külön értesítés nélkül, bármely okból egyoldalúan, részben vagy egészben eltávolítsa, szerkessze, módosítsa, így különösen amennyiben azok sértik személyek és/vagy jogi személyiségek jogait, érdekeit, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, és jó hírnévhez való jogukat, vagy indokolatlanul ismétlődnek, a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit sértők, vagy a véleménynyilvánítást szándékosan zavaróak. Emellett a posztokban, hozzászólásokban nem szabad semmilyen terméket, illetve szolgáltatást reklámozni.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által elhelyezett hozzászólásokért, annak csatolmányaiért, a hivatkozásokért, azok tartalmáért, továbbá nem köteles ismerni a kommentek mindenkori aktuális tartalmát, ellenőrizni a felhasználók által elhelyezett tartalmat, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételek vagy jogszabály megsértésére alkalmasnak látszó, sértő tartalomra, a szabad belátáson alapuló mérlegelése alapján bármely okból kifogásolhatónak, tisztességtelennek, rosszhiszeműnek, avagy a téma szempontjából irrelevánsnak ítélve a tartalmat eltávolítja, eltávolíthatja azt.
 5. A hozzászólások különösen nem sérthetik más becsületét, jóhírnevét, magántitkát, személyes adatok védelméhez fűződő jogát, képmáshoz, hangfelvételhez való jogát, szerzői jogát, oltalom alatt álló szellemi alkotását, üzleti titokhoz fűződő jogát, nem hívhatnak fel jogellenes cselekedet elkövetésére, hátrányos megkülönböztetésre. Felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond az arra irányuló rendelkezési jogáról, igényt nem alapozhat a tartalom tárolására, máshol történő megjelenítésére vagy törlésére. Felhasználó a tartalom elhelyezésével teljeskörű, – területi és időbeli szempontból is – korlátlan, a felhasználás valamennyi módjára kiterjedő felhasználási jogot adnak Szolgáltató részére.
 6. A felhasználó a weboldalt csak saját felelősségre használhatja, Szolgáltató a megadott adatokat nem köteles ellenőrizni, annak helytállóságáért a Felhasználó felel. Szolgáltató kizárja felelősségét a weboldal használatából eredő károkért, így különösen a szolgáltatás ideiglenes elérhetetlenségéből, korlátozásából adódó károkért, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból, elektronikus kártevőkből eredő károkért. A weboldalon közzétett tartalom semmilyen esetben sem minősül kötelezettségvállalásnak, a hozzáférhetővé tett információk felhasználása Felhasználó kizárólag saját kockázatára történik. Továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget a weboldal használatával és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos kárért. Szolgáltató a linkek vonatkozásában elérhető tartalom kapcsán kizárja felelősségét

  Hírlevél, eDM tevékenység

  A gyogyszereszek.com weboldal a szakmai információk jobb elérhetősége érdekében rendszeres és rendkívüli hírlevelet küld a regisztrált felhasználóinak. Mivel a weboldal zárt rendszernek minősül, ezért Felhasználó regisztrációjával egyidőben, az ˝elfogadom az Ászf ˝checkbox kipipálásával, elfogadja a hírlevélre való feliratkozás tényét. A hírlevélre a honlapon és a hírlevél üzenet végén elhelyezett leiratkozás linken van lehetőség bármikor, korlátozás nélkül leiratkozni.

Sütik (Cookies) Kezelése

A gyogyszereszek.com a jobb szakmai tartalmak előállítása és szélesebb körű megismertetése érdekében webanalitikai szolgáltatásokat és sütiket használ, hogy nyomon tudja követni az egyes oldalak forgalmát. A Felhasználónak a weboldalra való belépés alkalmával egy ideiglenes süti generálódik a Szolgáltató tárhelyén,amely biztosítja Felhasználónak, hogy egy ideig bejelentkezve maradjon a böngésző bezárása esetén is. Személyes jellegű adatokat Szolgáltató senkinek nem továbbít.


Álláshirdetések, Kiemelt álláshirdetések, Patikahirdetések

Gyogyszereszek.com weboldal állás- és patikahirdetési reklámfelületet biztosít Felhasználók számára melyeknek használata ingyenes. Szolgáltató a megjelenített hirdetések valóságtartalmáért nem vállal felelősséget, az kizárólag Felhasználót terhelik. Szolgáltató fenntartja az ingyenes hirdetések moderálására vonatkozó jogát, így azt a jogot, hogy bármely okból egyoldalúan, részben vagy egészben eltávolítsa, szerkessze, módosítsa azokat.
Álláshirdetés esetén lehetőség van ellenszolgáltatás fejében a hirdetések kiemelésére.
A ingyenes hirdetések 30 napig jelennek meg.
A kiemelt hirdetések 30 napig jelennek meg a főoldalon illetve az állások menüpont alatt kiemelt színnel. Fizetés banki átutalással, a számla kiállítását követő 21 napon belül történhet. A számlát postai úton küldjük meg a címzettnek.


Dokumentumok, Jogszabályok, Hírek

A gyogyszereszek.com weboldal szakmai dokumentumokat és a szakmát érintő jogszabályokat vagy azok részleteit, valamint a szakmát érintő releváns híreket oszthat meg az ezen a néven feltüntetett menüpontok alatt. Szolgáltató igyekszik mindig naprakész információkkal szolgálni a felhasználókat. Ezekre vonatkozólag az esetlegesen tévesen, vagy rosszul feltüntetett információkért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, az ebből kifolyó esetleges károkért nem felelős és ezért kártérítésre nem kötelezhető.
Felhasználóknak szintén lehetőségük van ezen jellegű tartalmakat feltölteni az oldalra, melyet Szolgáltató rendszeresen ellenőriz és kategorizál, viszont felelősséget nem vállal azok tartalmáért.
 
Szerzői jogok
 1. Miután a gyogyszereszek.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a gyogyszereszek.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Fent említettek tartalmak csak és kizárólag egyszmélyes jellegű magán felhasználásra tölthető le, tárolható, dolgozható fel, illetve használható fel Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül.
 2. A gyogyszereszek.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. Tilos a gyogyszereszek.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a gyogyszereszek.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 5. A gyogyszereszek.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 6. Illetéktelen felhasználás esetén felek a problémát megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez többszöri próbálkozásra sem sikerül,
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a tartalom felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 
 
Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.gyogyszereszek.com/adatvedelem
 
Budapest, 2019.05.01.